Οργανόγραμμα

Η Κ.Α.Θ. Α.Ε. διαρθρώνεται υπό τον Διευθύνοντα Σύμβουλο σε μία Διεύθυνση που απαρτίζεται από τέσσερα Τμήματα και τη Νομική Υπηρεσία. Τα Τμήματα έχουν ως εξής: Τμήμα Εποπτείας & Εμπορίου, Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών. Οι οργανικές θέσεις, που προβλέπονται από το οργανόγραμμα της εταιρείας, είναι είκοσι μία (21).

Οργανωτική διάρθρωση υπηρεσιών Κ.Α.Θ.ΑΕ

Οργανικές Θέσεις

Αλλάξτε κωδικό