Η Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης

Η Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης (Κ.Α.Θ. Α.Ε.) είναι ανώνυμη εταιρεία με μοναδικό μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο και εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Από το 1975, βρίσκεται στο 7ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Αθήνας σε οικόπεδο 250 στρεμμάτων και οι εγκαταστάσεις της περιλαμβάνουν τη Λαχαναγορά με 280 καταστήματα εμπορίας οπωροκηπευτικών, την Κρεαταγορά, με 22 καταστήματα εμπορίας κρέατος και το κτίριο διοίκησης.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ Κ.Α.Θ. Α.Ε.

Ο «Μηχανισμός Συντονισμού» προσδιορίζει το πλαίσιο σχετικά με τη διακυβέρνηση των Δημοσίων Επιχειρήσεων στις οποίες έχει συμμετοχές η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (εφεξής ΕΕΣΥΠ), σύμφωνα με το άρθρο 197 παρ. 6 του ν. 4389/2016. Η «Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε.» (εφεξής ΚΑΘ) αποτελεί μία από τις λοιπές θυγατρικές του χαρτοφυλακίου της ΕΕΣΥΠ, στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας η ΕΕΣΥΠ συμμετέχει κατά 100%.

Το παρόν αποτελεί έγγραφο του Μηχανισμού Συντονισμού και, ειδικότερα, όσον αφορά στην «Αποστολή» της Δημόσιας Επιχείρησης ΚΑΘ, όπου ορίζονται οι κύριες στρατηγικές,

επιχειρηματικές και επιχειρησιακές κατευθύνσεις της επιχείρησης και ο κεντρικός στόχος προεχόντως ως προς την προσαύξηση της δημόσιας αξίας της.

Η ΚΑΘ ιδρύθηκε με το Β.Δ. 869/1966, όπως τροποποιήθηκε και με το Π.Δ. 411/1998 και μετατράπηκε από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου σε Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Σύμφωνα με το καταστατικό της ΚΑΘ, το αντικείμενο δραστηριοποίησής της περιλαμβάνει τη διοίκηση, διαχείριση και την, εν γένει, καλή λειτουργία της ΚΑΘ, καθώς και των εσόδων που προκύπτουν από την εκμίσθωση και κάθε είδους εκμετάλλευση των καταστημάτων, εγκαταστάσεων, χώρων, διακριτών επιφανειών και υπηρεσιών που συνδέονται με τη χονδρική πώληση στους χώρους της επιχείρησης.

Σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο της ΕΕΣΥΠ, ως κύρια επιχειρησιακή κατεύθυνση για τον κλάδο των υπηρεσιών, ορίζεται η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε όρους ποιότητας και προσβασιμότητας, με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη.

Η βελτίωση αυτή θα πρέπει να λαμβάνει χώρα σε ένα πλαίσιο εντός του οποίου θα επιδιώκεται η καινοτομία τόσο σε επίπεδο διαδικασιών, όσο και σε επίπεδο υπηρεσιών προς τους συναλλασσόμενους, ταυτόχρονα με τον εξορθολογισμό του κόστους.

Σε αυτό μπορεί να συμβάλλει η ανάπτυξη, όπου απαιτείται, της κατάλληλης τεχνικής υποδομής η οποία θα βοηθήσει στο γενικότερο εκσυγχρονισμό της εταιρείας ώστε να διαμορφώνει στους χώρους της ευνοϊκούς όρους και προϋποθέσεις άσκησης του εμπορίου οπωροκηπευτικών και κρεάτων και γενικότερα τροφίμων, νωπών ή μεταποιημένων, προς όφελος, τόσο του παραγωγού, όσο και του καταναλωτή.

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τους παραγωγούς /εμπόρους, οι δραστηριότητες της ΚΑΘ μπορεί να δημιουργήσουν οικονομίες κλίμακας οι οποίες θα ενισχύσουν την ποιότητα και αναγνωρισιμότητα των προϊόντων τους, τόσο στην Ελλάδα όσο και στη ΝΑ Ευρώπη, υποβοηθώντας τις εξαγωγικές τους δραστηριότητες.

Οι δραστηριότητες της ΚΑΘ θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα εντός ενός πλαισίου μέριμνας και πρόνοιας για τη διαχείριση των απορριμμάτων, καθώς και της ορθής διαχείρισης και εκμετάλλευσης των ενεργειακών πόρων.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Μηχανισμού Συντονισμού, η Αποστολή της ΚΑΘ μπορεί να αναθεωρηθεί αν αυτό κριθεί αναγκαίο.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Οι εγκαταστάσεις της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης βρίσκονται στο 7ο χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Αθήνας, σε έκταση 247 στρεμμάτων, εκ των οποίων τα 43 στρέμματα καταλαμβάνουν στεγασμένοι χώροι, οι οποίοι περιλαμβάνουν τη Λαχαναγορά με 280 καταστήματα κατανεμημένα σε 4 πυρήνες των 70 καταστημάτων εμβαδού 60 m2το καθένα, καθώς και την Κρεαταγορά, με 24 καταστήματα εμβαδού 165 m2 το καθένα, με σύγχρονο εξοπλισμό μεταφοράς και αποθήκευσης κρέατος.

Από τις εγκαταστάσεις της ΚΑΘ διακινούνται καθημερινά 600-800 τόνοι φρούτων και λαχανικών, καθώς και περίπου 600 τόνοι κρέατος σε εβδομαδιαία βάση. Ο αριθμός των εισερχόμενων οχημάτων ημερησίως ανέρχεται κατά μέσο όρο στις 2.000 οχήματα (ΙΧ, Αγροτικά, Φορτηγά κτλ) ενώ ο αριθμός των ατόμων που εργάζονται και επισκέπτονται την αγορά προσεγγίζει τις 5.000.

Στους χώρους της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης λειτουργούν επίσης το κατάστημα Τράπεζας Πειραιώς, γραφεία μεταφορών, λογιστικά γραφεία, καταστήματα χαρτικών και ειδών συσκευασίας καθώς και κυλικεία.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η ΚΑΘ Α.Ε. διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από 6 εκπροσώπους του Δημοσίου (μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος), 1 εκπρόσωπο των εργαζομένων της ΚΑΘ Α.Ε., 1 εκπρόσωπο των εμπόρων της Λαχαναγοράς και 1 εκπρόσωπο των εμπόρων της Κρεαταγοράς.

Η Σύνθεση του Δ.Σ. της Κ.Α.Θ. Α.Ε. είναι η εξής:

Πρόεδρος

Θεόδωρος Παπαδόπουλος

Διευθύνων Σύμβουλος

Αντώνης Μπούρης

Μέλη

Αλέξανδρος Φωτεινός

Παναγιώτης Μαγκάς

Κογιάννης Θεόδωρος

Βασίλης Χάϊτας

Πετκίδου Μαρίνα (Εκπρόσωπος των εργαζομένων)

Χαραλαμπίδης Ιωάννης (Εκπρόσωπος Συνδέσμου Εμπόρων Λαχαναγοράς)

Τσέρνος Ιωάννης (Εκπρόσωπος της Ένωσης Εμπόρων Κρέατος)

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Η «Κ.Α.Θ. Α.Ε.» διαρθρώνεται υπό τον Διευθύνοντα Σύμβουλο σε Τμήματα που έχουν ως εξής:Τμήμα Εποπτείας & Εμπορίου,Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών,Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών,Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών.Επίσης, υπό το Διευθύνοντα Σύμβουλο λειτουργεί και η Νομική Υπηρεσία.Οι οργανικές θέσεις, που προβλέπονται από το οργανόγραμμα της εταιρείας, είναι είκοσι μία (21).

Η ΚΑΘ Α.Ε. είναι ενεργό μέλος της Παγκόσμιας Ένωσης Κεντρικών Αγορών (World Union of Wholesale Markets – WUWM).

Αλλάξτε κωδικό