Ερωτηματολόγια

Ερωτηματολόγιο Διαβούλευσης Επιχειρήσεων ΚΑΘ Α.Ε.

Η Διοίκηση της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης – Κ.Α.Θ. Α.Ε, ξεκίνησε πρόσφατα τις διεργασίες Εκπόνησης αρχικού σχεδιασμού (Masterplan) του εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και των υποδομών της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης, μέσω συνεργασίας με την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε.
Με το Σχέδιο αυτό, επιχειρείται να διερευνηθεί η δυνατότητα αξιοποίησης των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, καθώς επίσης και των ελεύθερων χώρων που περιλαμβάνονται στην περιοχή της ΚΑΘ. Στόχος του Σχεδιασμού είναι να αποτυπωθούν με ρεαλιστικό τρόπο όλα τα απαραίτητα έργα, και το προϋπολογιζόμενο κόστος αυτών, ώστε να ξεκινήσουν οι ενέργειες ωρίμανσης και σταδιακής υλοποίησης των έργων αυτών.
Τελικός στόχος είναι ο μετασχηματισμός της ΚΑΘ σε μία σύγχρονη Αγορά, βελτιώνοντας το επίπεδο ικανοποίησης των πελατών/προμηθευτών αλλά και επιχειρηματιών/εμπόρων. Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται σημαντική η διαβούλευση με τις επιχειρήσεις της ΚΑΘ, και η καταγραφή των προτεραιοτήτων και αναγκών σας σε σχέση με τις προτεινόμενες δράσεις εκσυγχρονισμού της ΚΑΘ, όπως θα αποτυπώνονται στο Master plan.
Λόγω της σημαντικότητας του θέματος, παρακαλείσθε όπως διατυπώσετε τις προτάσεις σας και παραδώσετε το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο έως την Δευτέρα 9 Ιουλίου 2018.

Αλλάξτε κωδικό